Radio Online husi Suara Timor Lorosae (STL) Media Corp. Dedikaan hanesan midia divertamentu no informasaun ba publika Timor Leste husi rai laran no mos rai liur. Favor share komentariu no ita boot sira nia sugestaun, maibe labele publisidade. Klik menu forum iha leten ou ba whatsapp iha kraik. STL Radio hari iha tinan 2008 no hetan inagurasaun husi Primeiru Ministru Xanana Gusmao iha loron 29 Outubru 2009. STL Radio parte ida husi STT no STL nebee hahu publika iha 1 Fevereiru 1993 no STL hahu publika iha 31 Julhu 2000.

#

About Us

Radio Online husi Suara Timor Lorosae (STL) Media Corp. Dedikaan hanesan midia divertamentu no informasaun ba publika Timor Leste husi rai laran no mos rai liur. Favor share komentariu no ita boot sira nia sugestaun, maibe labele publisidade. Klik menu forum iha leten ou ba whatsapp iha kraik. STL Radio hari iha tinan 2008 no hetan inagurasaun husi Primeiru Ministru Xanana Gusmao iha loron 29 Outubru 2009. STL Radio parte ida husi STT no STL nebee hahu publika iha 1 Fevereiru 1993 no STL hahu publika iha 31 Julhu 2000.

click here
click here
 

Get In Touch

+ =